VvE Office Home

Over VvE Office

VvE Office is een onafhankelijke, ervaren, betrokken en (pro-)actieve VvE-beheerder. Wij zijn er van overtuigd dat door goed en gestructureerd overleg (met ons én uw buren) de betrokkenheid wordt vergroot en zodoende een stap voorwaarts gemaakt kan worden in het onderhoud van het complex en de leefbaarheid in en om uw appartement. 

VvE Office, de professionele beheerder/bestuurder van uw VvE:

• deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar
• een waarborg voor continuïteit
• te allen tijde bereikbaar voor spoedeisende klachten
• gedegen financiële administratie
• vakkundig technisch beheer 

Bestuursondersteuning

Het bestuur is het uitvoerende orgaan van de vereniging: zij voert uit wat in de algemene ledenvergadering besloten is en is ondergeschikt aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan wel voorstellen doen, maar alleen de ledenvergadering kan een besluit nemen. Kortom: het bestuur stelt op, de algemene ledenvergadering stelt vast.

De taken van de bestuurder zijn:

• het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenveergadering;
• het vertegenwoordigen van de vereniging in alle rechtshandelingen naar derden;
• het uitschrijven en notuleren van de algemene ledenvergadering;
• het laten uitvoeren en begeleiden van onderhoud waartoe in de vergadering is besloten;
• het geven van opdracht voor spoedeisende onderhoudswerkzaamheden tot een door de vergadering vast te stellen      maximum bedrag;
• het voeren van een boekhouding, inclusief het opstellen van de jaarrekening (welke door de vergadering dient te worden vastgesteld);
• het opstellen van een ontwerpbegroting (welke door de vergadering moet worden vastgesteld);
• het incasseren van de periodieke bijdragen en betalen van rekeningen;
• het aandragen van voorstellen inzake het beheer van de vereniging;
• het beheren van de financiële middelen;
• het verstrekken van een opgave aan de notaris bij de verkoop van een appartementsrecht;
• toezicht op naleving van de reglementen;
• het aanleggen van een eigenaren- en gebruiksregister;
• het gebouw laten verzekeren (minimaal een opstal- en WA- verzekering.

De algemene ledenvergadering kan besluiten om de bestuurstaken uit te besteden. Let op: het bestuur zelf is niet bevoegd om hierover te beslissen. Een externe VvE-beheerder dient te worden aangesteld met toestemming van de algemene ledenvergadering.

VvE Office biedt uw VvE ondersteuning op diverse gebieden:

administratief beheer
financieel beheer
technisch beheer
bestuurlijk beheer